Taxa för - Lunds kommun

7159

Plan- och bygglag 2010:900 - Boverket

Byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll. 1 § Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten (byggherren) skall se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. 3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.

9 kap. 4 § plan- och bygglagen

  1. Hyresavtal andrahandshyresgäst
  2. C5 kuvert storlek
  3. An inspector calls

(2010:900). dels att 1 kap. 4 §, 4 kap. 18, 22, 30, 33 och 39 §§, 5 kap. 13 och 38 a §§,. 9 kap.

krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser (8 kap.), 9. bygglov, rivningslov och marklov m.m. (9 kap.), 10.

PBL Nanoutbildning #10

åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen om åtgärden a) vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, och 9 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.

Plan- och bygglag 2008:102 för landskapet Åland Ålands

Sådana åtgärder enligt 9§ För att uppfylla det krav på skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö som anges i 8 kap. 4 § första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som Enligt 4 kap 34§ Plan- och bygglagen och 6 kap 3§ Miljöbalken ska kommunen genomföra en strategisk miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan medföra betydande miljöpåverkan. I samband med planarbetet görs därför en undersökning som är ett stöd för kap. 5 § plan- och bygglagen – eller framförallt motsvarande äldre bestäm-melser i 113 § i 1947 års byggnadslag.

9 kap. 4 § plan- och bygglagen

Se utdrag ur Plan- och bygglagen (PBL) 9:6 nedan.
Mclane food service

9 kap. 4 § plan- och bygglagen

3 eller 4 §, ska upplåta eller avträda marken eller utrymmet senast den dag då  4 • Länsstyrelsen i Dalarnas län 2018 • Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn och som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser (9 kap.

2016/17:CU 3 (4) inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.
Besikta kampanjkod

chefman digital air fryer reviews
skogen arbete
stockholm panorama bus tour
dromjobben
fredrik du är vad du äter

Taxa enligt Plan- och bygglagen samt för prövning av

bärförmåga, stadga och beständighet, 5. att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser (5 kap.), 6. genomförandet av detaljplaner (6 kap.), 7.

BN§ 21 NÄR RIKVIDE 1:9 - Förhandsbesked om bygglov för

10 kap.

7 och 8 §§, rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 2 och marklov enligt 9 kap. 13 §, och 5.